ANNONSEKAMPANJE. INGEN KJØP NØDVENDIG. KJØP ELLER BETALINGER AV HVILKE SOM HELST SLAG VIL IKKE ØKE DINE SJANSER TIL Å VINNE.

1. Egnethet: Premietrekningen i Survey Sampling International («premietrekningen») er åpen kun for lovlig bosatte i Danmark, Finland og Norge som er registrerte medlemmer av et panel i Survey Sampling International («SSI») (som definert her) eller et tilknyttet panel som styres av SSI i deres bostedsland som oppfyller kravet til minstealder for det aktuelle panelet. Ansatte i Survey Sampling International, LLC, HelloWorld, Inc. og deres respektive morselskaper, datterselskaper og tilknyttede selskaper og leverandører og agenter, samt deres respektive familie- og husholdningsmedlemmer er ikke kvalifiserte. Premietrekningen er underlagt alle gjeldende lover og reguleringer, og er ugyldig når den er forbudt. Deltakelse innebærer deltakerens fullstendige og ubetingede godkjennelse av disse Offisielle reglene og Sponsorens (som definert her) og Administratorens (som definert her) beslutninger, som er endelig og bindende i alle spørsmål knyttet til premietrekningen. Å vinne en premie er avhengig av oppfyllelse av alle de kravene som er satt opp her.

2. Sponsor: Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, USA. Administrator: HelloWorld, Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI 48075, USA.

Administratoren organiserer premietrekningen i samsvar med disse Offisielle reglene på vegne av sponsoren. Sponsoren vil være den enheten som til slutt gir ut premiene til vinnerne (som angitt her).

3. Tidspunkt: Premietrekningen begynner kl. 00.01 Greenwich Mean Time («GMT»), 1. juli 2018 og avsluttes kl. 23.59 GMT, 30. juni 2019 («kampanjeperioden»). Premietrekningen består av fire (4) deltakelsesperioder (hver av dem, en «deltakelsesperiode») som skissert i diagrammet nedenfor:

 

Deltakelses-periode

Start kl. 00.01 GMT

Avsluttes kl. 23.59 GMT

Trekningsdato

1

1. juli 2018

30. september 2018

11. oktober 2018

2

1. oktober 2018

31. desember 2018

10. januar 2019

3

1. januar 2019

1. januar 2019

11. april 2019

4

1. april 2019

30. juni 2019

11. juli 2019

Sponsorens datamaskin er den offisielle tidtakingsenheten for premietrekningen.

 

4. Hvordan du deltar:

  1. Delta i et panel.  Sponsoren samler inn data fra enkeltpersoner som deltar i en av deres nettsider som er dedikert til gjennomføring av forbrukerrundspørringer («paneler»). For å delta i premietrekningen, må du være medlem av et panel. For å få tilgang til en liste over paneler som inkluderer ett eller flere paneler i din jurisdiksjon, vennligst se http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. Det kan være du allerede er medlem av et panel eller du kan registrere deg for å bli med i et panel under kampanjeperioden. Sponsoren krever ikke noe gebyr for å delta i et panel. Du opptjener ikke en deltakelse ved å registrere deg, men du kan ikke delta i en rundspørring uten å være et registrert medlem av et panel.
  2. Delta i en rundspørring. Under kampanjeperioden vil sponsoren invitere medlemmer av panelene til å delta i rundspørringer som anmoder om tilbakemeldinger og svar på undersøkelsenes spørreskjemaer. Når du fullfører en rundspørring, mottar du én (1) deltakelse i premietrekningen for deltakelsesperiodens trekning (som beskrevet ovenfor i paragraf 3) forbundet med datoen og tidspunktet for din deltakelse. Hvis du er ute av stand til å fullføre rundspørringen fordi du mottar en melding om at du er «frasortert» når du forsøker å ta en rundspørring eller en melding om «kvoten full» når du forsøker å ta en rundspørring, vil du også motta én (1) deltakelse i premietrekningen for den deltakelsesperioden som forbindes med datoen og tidspunktet for ditt forsøk på deltakelse.
  3. Innløsningspoeng. Sponsoren driver et belønningsprogram for de som er medlemmer av et panel. Detaljer om belønningsprogrammet er tilgjengelig http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. I henhold til vilkårene i belønningsprogrammet kan man opptjene poeng når man fullfører en rundspørring. Poengene kan brukes for ulike alternativer. En av måtene de kan anvendes på er å «byttes» mot en deltakelse i denne premietrekningen. For å bytte poengene mot deltakelse, kan deltakerne logge seg inn på deres panelkonto og klikke på sidelenken «Krev belønninger». Velg belønningsalternativet for premietrekning for å se antall poeng som trengs for å innløse for én (1) deltakelse. Etter å ha foretatt dette valget, vil du motta én (1) deltakelse i premietrekningen for hele perioden knyttet til datoen og tidspunktet for ditt valg.

Deltakelsesrestriksjoner. Hver kvalifisert deltaker må ha sin egen e-postadresse, separat fra e-postadressen til noen annen kvalifisert deltaker. Ethvert forsøk fra noen deltaker på å oppnå deltakelse ved å bruke flere/forskjellige e-postadresser, identiteter, registreringer og innlogginger, eller noen andre metoder, vil ugyldiggjøre alle denne deltakerens deltakelser og vil kunne utsette slik enkeltperson for ytterligere sanksjoner eller straffetiltak i samsvar med gjeldende panelvilkår og betingelser. Bruk av noen automatiserte systemer for å delta i premietrekningen er strengt forbudt og vil resultere i diskvalifisering, og alle deltakelser som innsendes eller mottas via slike automatiserte systemer vil være ugyldige. Verken sponsoren eller administratoren er ansvarlig for tapt, forsinket, ufullstendig, ugyldig, uforståelig eller villedende opplysninger eller deltakelser, som vil være diskvalifiserte og ugyldige. I tilfelle en tvist med hensyn til en deltakers identitet, vil den autoriserte kontoinnehaver (som definert her) for den e-postadressen som brukes av, eller er forbundet med, den kvalifiserte deltakeren anses å være deltakeren. Den «autoriserte kontoinnehaveren» er den fysiske personen som er tildelt en e-postadresse av en internettilgangsleverandør, online-tjenesteleverandør, internettjenesteleverandør eller noen annen organisasjon som er ansvarlig for å tildele e-postadresser for det domenet som forbindes med den oppgitte adressen. Potensielle vinnere vil kunne bes om å vise bevis på at de er den autoriserte kontoinnehaveren.

5. Premietrekninger og verifisering av potensielle vinnere: Å vinne er avhengig av overholdelse av alle de vilkår og betingelser for, og oppfyllelse av alle de krav som inneholdes i, disse offisielle reglene. Administratoren, en uavhengig bedømmelsesorganisasjon, vil tilfeldig velge ut én (1) potensiell premietrekningsvinner blant alle kvalifiserte deltakere som er mottatt i løpet av deltakelsesperioden på de datoer som spesifiseres i paragraf 3 ovenfor. VENNLIGST MERK at den potensielle vinneren fra Danmark må svare riktig på et tidsbegrenset, ferdighetstestende spørsmål for å motta premien. Hver trekning vil finne sted i Administratorens kontorer på den adressen som angis ovenfor, rundt kl. 17.00 GMT. Deltakelser, enten de er vinnende eller ikke, vil ikke overføres, og vil ikke inkluderes, i noen trekninger for etterfølgende deltakelsesperioder. De potensielle vinnerne skal varsles gjennom e-post, etter datoen for premietrekningen. Unntatt når det er forbudt, vil hver potensiell vinner måtte signere og returnere vinnerdokumentasjonen, slik det bestemmes av sponsoren etter dennes enerådende skjønn, for å bekrefte at de er kvalifisert, tildele begrensede publisitetsrettigheter, og, så langt gjeldende lover tillater det, frita sponsoren og administratoren for erstatningsansvar eller for noen andre grunner sponsoren anser nødvendig. Hvis en potensiell vinner ennå ikke har nådd myndighetsalderen i sitt bostedsland, må forelderen eller den rettslige vergen for den potensielle vinneren signere og returnere alle de påkrevde dokumentene inkludert uttrykkelig autorisasjon for bruk av den mindreåriges navn, etterligning, fotografi, stemme, oppfatninger og/eller hjemsted og delstat/region/land i henhold til paragraf 8 nedenfor, og uttrykkelig autorisasjon for databehandling i henhold til paragraf 12 nedenfor. Hvis dokumentasjon kreves, må den være mottatt av sponsoren eller administratoren innen den tidsrammen som angis på tidspunktet for den opprinnelige vinnermeldingen, ellers vil den potensielle vinneren gå glipp av premien. Hvis en potensiell vinner ikke kan kontaktes, unnlater å signere og returnere den påkrevde dokumentasjonen, eller premien returneres som umulig å levere, vil den potensielle vinneren miste alle sine rettigheter i og/eller til premien. Å motta en premie er avhengig av at disse offisielle reglene overholdes. I tilfelle en potensiell vinner blir diskvalifisert av noen som helst grunn, vil administratoren tildele den aktuelle premien til en alternativ vinner etter en tilfeldig trekning blant alle gjenværende kvalifiserte deltakelse fra det aktuelle landet. Kun tre (3) alternative trekninger vil bli avholdt, og deretter vil premien forbli utildelt. Premier vil oppfylles gjennom PayPal innen ca. ti (10) til tolv (12) uker etter vinnerverifiseringen. Ingen av de utildelte premiene vil legges sammen med premiene for, eller på annen måte overføres til, noen etterfølgende deltakelsesperiode.

6. Premier: FIRE (4) DELTAKELSESPERIODE-PREMIER (én (1) per deltakelsesperiode)): Premien avhenger av vinnerens bosted: € 4000 eller 30 000 DKK eller 35 000 NOR. Samlet verdi på premiene: € 16 000 (eller 12 0000 DKK eller 14 0000 NOR).

Premiene vil bli tildelt som kontanter eller en kontant-ekvivalent. Vinnere vil kunne forpliktes til å etablere en pengeoverføringskonto, som anvist av sponsoren, for å motta sin premie. Premiene kan ikke overføres og ingen erstatning vil foretas unntatt når sponsoren etter sitt enerådende skjønn bestemmer det. Verken sponsoren eller administratoren skal være ansvarlig for noen tapte, stjålne eller feilplasserte premier. Vinnerne er ansvarlige for alle skatter, avgifter og gebyrer forbundet med mottak og/eller bruk av premien. Sponsoren forbeholder seg retten til å tilbakeholde en del av premien for å gis til de aktuelle skattemyndighetene. Oddsen (sjansen) for å vinne en premie avhenger av antallet kvalifiserte deltakelser som mottas fra panelmedlemmer som er bosatt i hvert kvalifisert land under hver deltakelsesperiode. Begrensning: Én (1) premie per person, per deltakelsesperiode.

7. Frigivelse: I den utstrekning gjeldende obligatorisk lov tillater det, vil hver deltaker, ved å delta i premietrekningen, forplikte seg til å frigi og holde skadesløs sponsoren, administratoren og deres respektive datterselskaper, tilknyttede selskaper, leverandører, distributører, annonse-/reklamebyråer og premieleverandører, og hver av deres respektive morselskaper og hvert slikt selskaps tjenestemenn, direktører, ansatte og agenter (samlet kalt de «frigitte partene») fra og mot ethvert krav eller søksmålsgrunnlag, inkludert, men ikke begrenset til, personskade, død eller skade på eller tap av eiendom som oppstår på grunnlag av deltakelse i premietrekningen eller mottak eller bruk eller misbruk av noen premie.

8. Publisitet: Unntatt når det er forbudt, vil det å vinne en premie i premietrekningen anses som hver vinners samtykke til sponsorens og/eller deres agenters bruk av vinnerens navn, etterligning, fotografi, stemme, oppfatninger og/eller hjemsted og delstat/region/land for reklameformål knyttet til premietrekningen i ett (1) år etter vinnerbekreftelsen i alle medier, over hele verden, uten ytterligere betaling eller godtgjørelse og uten varsel og/eller samtykke. Når det ikke er tillatt, vil hver deltaker i premietrekningen separat bli bedt om sitt samtykke til ovennevnte anvendelse av deres personopplysninger i tilfelle de vinner en premie.

9. Generelle betingelser: Sponsoren forbeholder seg retten til å kansellere, suspendere og/eller modifisere premietrekningen, eller noen del av den, hvis noe tilfelle av bedrageri, teknisk svikt, menneskelig feil eller andre faktorer svekker premietrekningens integritet eller rette funksjonsmåte, slik det er fastsatt av sponsoren etter dennes enerådende skjønn. I så fall kan sponsoren, etter dennes enerådende skjønn, velge å avholde en tilfeldig trekning blant alle kvalifiserte deltakelser som er mottatt opp til datoen for avbrudd for noen eller alle av de premiene som tilbys her. Sponsoren forbeholder seg retten til, etter sitt enerådende skjønn, å diskvalifisere hvilken som helst enkeltperson som finnes å ha klusset med deltakelsesprosessen eller virkemåten av premietrekningen eller som har opptrådt i strid med disse offisielle reglene eller på en usportslig eller forstyrrende måte. Ethvert forsøk fra noen person på bevisst å undergrave premietrekningens legitime virkemåte vil kunne være et brudd på straffelov og sivillovgivning, og skulle et slikt forsøk gjennomføres, forbeholder sponsoren seg retten til å søke erstatning fra hvilken som helst slik person så langt loven tillater det. Sponsorens unnlatelse av å håndheve noe vilkår i disse offisielle reglene skal ikke anses som en frafallelse av den aktuelle bestemmelsen.

10. Ansvarsbegrensninger: I den utstrekning gjeldende obligatorisk lov tillater det, skal de frigitte partene ikke være ansvarlig for: (1) noen feilaktige eller unøyaktige opplysninger, enten de er forårsaket av deltakere, trykkfeil eller av noe av det utstyret eller programmeringen som er forbundet med eller som anvendes i premietrekningen; (2) teknisk svikt av alle slag, inkludert, men ikke begrenset til funksjonsfeil, avbrytelser eller frakoblinger i telefonlinjer eller nettverkets maskinvare eller programvare; (3) uautorisert menneskelig inngripen i noen del av deltakelsesprosessen eller premietrekningen; (4) teknisk eller menneskelig feil som kan forekomme i administrering av premietrekningen eller behandlingen av deltakelsene; (5) forsinket, tapt, uleverbar, skadet eller stjålet post; eller (6) noen personskade eller skade på personer eller eiendom som kan være forårsaket, direkte eller indirekte, helt eller delvis, av deltakerens deltakelse i premietrekningen eller mottak eller bruk eller misbruk av noen premie. Hvis en deltakers deltakelse av noen som helst grunn bekreftes å være feilaktig slettet, tapt eller på annen måte ødelagt eller forvrengt, skal deltakerens eneste botemiddel være en annen deltakelse i premietrekningen, hvis det er mulig. Hvis premietrekningen, eller noen del av den, blir avbrutt av noen som helst grunn, kan sponsor etter sitt enerådende skjønn velge å avholde en tilfeldig trekning blant alle de kvalifiserte deltakelsene som er mottatt opp til datoen for avbrytelsen, for hvilke som helst eller alle av de premiene som tilbys her. Det kan ikke tildeles flere enn det oppgitte antall premier. I tilfelle produksjon, tekniske årsaker, selvsåing, programmering eller noen andre grunner forårsaker at flere enn det angitte antall premier som fastsatt i disse offisielle reglene blir tilgjengelig og/eller kreves, forbeholder sponsoren seg retten til å tildele kun det angitte antall premier via en tilfeldig trekning blant alle de legitime, ikke-tildelte, kvalifiserte premiekravene.

11. Tvister: Unntatt når det er forbudt og så langt gjeldende lov tillater det, godtar deltakeren at: (1) alle tvister, krav og søksmålsgrunner som oppstår på grunnlag av, eller tilknyttet, denne premietrekningen eller noen premie som tildeles skal løses enkeltvis, uten å ty til noen form for gruppesøksmål, og utelukkende av USAs District Court for Eastern District of Michigan (Southern Division) eller den aktuelle delstatsdomstol i Michigan lokalisert i Oakland County, Michigan, USA; (2) alle krav, dommer og kjennelser skal være begrenset til de faktiske utlegg som er pådratt, inkludert kostnader forbundet med deltakelse i denne premietrekningen, men ikke under noen omstendighet advokathonorarer; og (3) IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL DELTAKEREN TILLATES Å OPPNÅ BELØNNINGER FOR, OG DELTAKEREN FRASIER SEG HERVED ALLE RETTIGHETER TIL Å KREVE, INDIREKTE, STRAFFENDE, HENDELIGE OG FØLGEMESSIGE ERSTATNINGER OG EVENTUELLE ANDRE ERSTATNINGER, ANNET ENN FOR FAKTISKE UTLEGG, OG ALLE RETTIGHETER TIL Å FÅ ERSTATNINGER MANGFOLDIGGJORT ELLER PÅ ANDRE MÅTER ØKT. Alle problemer og spørsmål om fortolkning, gyldighet og håndheving av disse offisielle reglene, eller rettigheten og forpliktelsene til deltakeren og sponsoren i forbindelse med premietrekningen, skal reguleres av, og fortolkes i samsvar med, lovene i staten Michigan, USA. Dette vil ikke begrense anvendeligheten av lokale obligatoriske lover om forbrukerbeskyttelse i det landet hvor deltakeren befinner seg.

Til tross for det ovennevnte, når deltakeren er en forbruker etter gjeldende lokal lovgivning om forbrukerbeskyttelse, har deltakeren rett til å henvise alle tvister, krav og søksmålsgrunner som oppstår på grunnlag av, eller knyttet til, denne premietrekningen og enhver premie som tildeles, til en kompetent distriktsdomstol i deltakerens bostedsstat eller bostedsby. I tillegg kan forbrukere i enkelte tilfeller ha rett til å bringe saken frem for alternative tvisteløsningsorganer (f.eks. i saker som gjelder varesalg i Finland, vil dette være Forbrukertvistnemnda www.kuluttajariita.fi og de lokale Magistratkontorenes forbrukerrådgivningstjeneste www.kuluttajaneuvonta.fi).

12. Deltakerens personopplysninger: Når du blir medlem av et panel, oppgir du visse personopplysninger til sponsoren, inkludert ditt navn og en gyldig e-postadresse. For dette formål er sponsoren en dataansvarlig for alle personopplysninger du oppgir. Personopplysninger vil bli brukt til å administrere premietrekningen, kontakte potensielle vinnere og fordele premiene og for alle andre formål det er varslet om i sponsorens Retningslinjer for personvern. Behandlingen av dine personopplysninger for disse formålene er nødvendig for gjennomføring av den kontrakten som er inngått mellom deg og sponsoren når du blir et panelmedlem og deltakelse i premietrekningen. Dine personopplysninger vil bli beholdt så lenge du er et panelmedlem. Hvis du blir valgt som vinner, vi de ekstra opplysningene som er innhentet fra deg beholdes så lenge som nødvendig for administrering av premietrekningen og, eventuelt, så lenge publisitetsfrigivelsen varer. Dine personopplysninger vil deretter bli arkivert for å brukes i tilfelle et søksmål eller en tvist om gjeldende preskripsjonsbestemmelser, eller så lenge det kreves av gjeldende lover – og deretter vil dine personopplysninger bli slettet. Alle personopplysninger som innsendes til sponsoren vil bli lagret på servere i USA. Hvis du befinner deg i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet eller Sveits, vil vi overholde gjeldende rettslige krav med bestemmelser om adekvate sikkerhetstiltak for overføring av personopplysninger fra de land du befinner deg til USA, ved å innhente separat samtykke til overføringen fra deg. For ytterligere informasjon om sponsorens behandling av eventuelle personopplysninger du innsender og for å se en liste over panelene, vennligst besøk http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. (“Sponsorens Retningslinjer for personvern”). Retningslinjene for personvern fastsetter ytterligere detaljer i forhold til alle rettigheter du har i forhold til de opplysninger du oppgir. For å utøve disse rettighetene, kontakt sponsoren ved å skrive til: «personal data», c/o Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, USA, Attn: Legal Department; or privacy@surveysampling.com. Administratoren vil kun motta personopplysninger for de potensielle vinnerne og opptrer i egenskap av databehandler, som behandler slike personopplysninger etter instruksjoner fra sponsoren. For å lære hvordan administratoren vil behandle personopplysninger i forbindelse med premietrekningen, se administratorens retningslinjer for personvern som er tilgjengelig på http://www.HelloWorld.com/privacy-policy. USAs regjering opprettholder tilgangsrettigheter og personopplysninger vil kunne underlegges etterfølgende behandling uten omfattende rettslige begrensninger (dvs., det vil etter amerikansk lov kunne kreves av sponsoren og/eller administratoren å dele mine personopplysninger med amerikanske regjeringsmyndigheter, domstoler eller andre reguleringsmyndigheter).

For bosatte i Danmark: Du har rett til å innlevere en klage til en tilsynsmyndighet. I Danmark er dette Datatilsynet (http://www.datatilsynet.dk/).

For bosatte i Finland: Du har rett til å innlevere en klage til en tilsynsmyndighet. I Finland er dette Dataombudsmannen (http://www.tietosuoja.fi/en/).

For bosatte i Norge: Du har rett til å innlevere en klage til en tilsynsmyndighet. I Norge er dette Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/en/).

13. Atskilt gyldighet: Hvis anvendelsen av noen bestemmelse i disse offisielle reglene på noen bestemte fakta eller omstendigheter av noen som helst grunn skulle anses for ugyldig, ulovlig eller umulig å håndheve av en domstol, voldgiftsrett eller annen domstol i kompetent jurisdiksjon, så skal (a) gyldigheten, lovlighetene og håndhevingsmuligheten av slik bestemmelse som anvendt på noen andre bestemte fakta eller omstendigheter, og de andre bestemmelsene i disse offisielle reglene, ikke på noen måte bli påvirket eller svekket av dette; og (b) slik bestemmelse bli håndhevet så langt som mulig. I tillegg, hvis noen bestemmelse i disse offisielle reglene av noen som helst grunn skulle anses for å være overdrevent vide med hensyn til varighet, geografisk rekkevidde, aktivitet eller emne, skal den fortolkes ved å begrense og redusere den, slik at den blir mulig å håndheve som forenlig med gjeldende lov.

14.  Vinnerliste: For en liste over vinnere, besøk http://bit.ly/2HnFFlZ. Vinnerlisten vil bli lagt ut etter at vinnerbekreftelsen er fullført.

© 2018 HelloWorld, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.
© 2018 Survey Sampling International, LLC. Alle rettigheter forbeholdt.