1. Berettigelse: Survey Sampling Internationals premietrekning («premietrekningen») er kun åpen for lovlige innbyggere i Danmark, Finland og Norge som er registrerte medlemmer av et Survey Sampling International-panel («SSI-panel») (som definert i dette dokumentet), eller et tilknyttet panel som administreres av SSI i deres bostedsland, og som er atten (18) år på tidspunktet for deltakelse. Ansatte i Survey Sampling International, LLC, HelloWorld, Inc. og deres respektive partnere, datterselskaper eller tilknyttede selskaper, leverandører og agenter, samt deres respektive familiemedlemmer og andre i husholdningen er ikke berettiget til deltakelse. Trekningen er underlagt alle gjeldende lover og reguleringer og er ugyldig der det er forbudt.Deltakelse utgjør deltakerens fulle og ubetingede godkjennelse av disse Offisielle reglene og Sponsorens (som definert i dette dokumentet) og Administratorens (som definert i dette dokumentet) avgjørelser, som er endelige og bindene i alle henseende som er knyttet til trekningen.Å vinne en premie forutsetter at man oppfyller alle kravene beskrevet i dette dokumentet.

2. Sponsor: Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484 U.S.A. Administrator: HelloWorld, Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI 48075, U.S.A.

3. Tidsperiode: Premietrekningen begynner kl. 00.01 vesteuropeisk tid («GMT»), 1. juli 2017 og slutter 23.59 GMT 30. juni 2018 («Kampanjeperioden»). Premietrekningen består av fire (4) deltakelsesperioder (hver av dem er en «deltakelsesperiode») som vist i diagrammet under:

 

Deltakelsesperiode

Starter kl. 00.01 GMT

Slutter kl. 23.59 GMT

Dato for trekning

1

1. juli 2017

30. september 2017

12. oktober 2017

2

1. oktober 2017

31. desember 2017

12. januar 2018

3

1. januar 2018

31. mars 2018

11. april 2018

4

1. april 2018

30. juni 2018

11. juli 2018

Sponsorens datamaskin brukes som offisiell tidtakingsenhet under premietrekningen.

 

4. Slik deltar du:

  1. Delta i et panel.  Sponsor samler inn data fra enkeltpersoner som deltar på ett av nettstedene viet til å gjennomføre forbrukerundersøkelser («Paneler»). For å delta i trekningen må du være medlem av et panel.  For å få tilgang til en liste over paneler, inkludert ett eller flere paneler i ditt område, se http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Vilkår og personvern.pdf. Du kan allerede være et medlem av et panel, eller du kan registrere deg og bli med i et panel i løpet av kampanjeperioden. Sponsoren vil ikke belaste noen gebyr for å bli med i et panel. Du får ikke deltakelse kun ved å registrere deg, men du kan ikke delta i en undersøkelse uten å være et registrert medlem av et panel.
  2. Delta i en undersøkelse. Under kampanjeperioden kommer sponsoren til å be medlemmene i panelene til å delta i undersøkelser som ber om svar og spørsmål til spørreundersøkelser.  Når du fullfører en undersøkelse, får du én (1) oppføring i trekningen for trekningens deltakelsesperiode (som beskrevet over i del 3) knyttet til datoen og klokkeslettet da du deltok. Hvis du ikke kan fullføre undersøkelsen fordi du får opp beskjeden «sortert ut» eller får opp en melding når du prøver å starte en undersøkelse, eller beskjeden «kvote full», får du også én (1) oppføring i trekningen for trekningens deltakelsesperiode knyttet til datoen og klokkeslettet da du prøvde å delta.Deltakelsen inkluderes i en trekning basert på panelmedlemmenes land, som beskrevet i del 6 under.
  3. Løs inn poeng.  Sponsor bruker et belønningsprogram for de som er medlemmer av et panel.  Informasjon knyttet til belønningsprogrammet finnes på http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Vilkår og personvern.pdf. I henhold til vilkårene til belønningsprogrammet kan man tjene opp poeng når man fullfører en undersøkelse.  Man kan deretter bruke poeng til diverse ting.  Én av måtene de kan brukes på er å bli «vekslet inn» i en deltakelse i denne trekningen.  For å veksle poengene i en deltakelse, kan deltakerne logge på panelkontoene sine og klikke på linken «Hent belønning». Velg belønningsalternativet trekning for å se antall poeng du trenger for å løse inn én (1) deltakelse.Ved å velge dette får du én (1) oppføring i trekningen for trekningens deltakelsesperiode knyttet til datoen og klokkeslettet da du deltok.

 

Begrensninger for deltakelse.  Hver berettiget deltaker må ha sin egen e-postadresse, som ikke skal være lik en e-postadresse til andre berettigede deltakere. Alle forsøk av en deltaker på å få deltakelser ved å bruke flere/ulike e-postadresser, identiteter, registreringer og pålogginger eller andre metoder, annullerer alle deltakelsene til den deltakeren, og han/hun kan være underlagt ytterligere sanksjoner eller straff i henhold til panelets gjeldende vilkår og betingelser.  Bruk av automatiske systemer til å delta i pristrekningen er strengt forbudt og fører til diskvalifisering og at alle deltakelsene som er sendt inn eller mottatt via slike automatiske systemer, blir annullerte. Verken sponsoren eller administratoren er ansvarlig for tapt, sen, uferdig, ugyldig, uleselig eller feilsendt informasjon eller deltakelser, som blir diskvalifisert eller annullert. I tilfelle det oppstår en tvist om identiteten til en deltaker, den autoriserte kontoinnehaveren (som definert i dette dokumentet) til e-postadressen som brukes av, eller er knyttet til, den berettigede deltakeren, anses å være deltakeren. Den «autoriserte kontoinnehaveren» er den fysiske personen som e-postadressen er tilordnet til, av en leverandør av Internettilgang, tjenesteleverandør på nett, Internettleverandør eller annen organisasjon som er ansvarlig for å tilordne e-postadresser for domenet knyttet til den innsendte adressen.Potensielle vinnere kan være påkrevd å bevise at de er den autoriserte kontoinnehaveren. 

5. Trekninger og verifisering av potensielle vinnere: For å vinne forutsetter det at man overholder alle vilkårene og betingelsene, og oppfyller alle kravene i disse offisielle reglene. Administratoren, en uavhengig organisasjon som dømmer, velger tilfeldig én (1) potensiell vinner av trekningen fra alle kvalifiserte deltakelsene mottatt under hver deltakelsesperiode på datoene spesifisert over i del 3. Hver trekning finner sted på administratorens kontorer på adressen over, omtrent kl. 17.00 GMT. Deltakelser, enten de vinner eller ikke, blir ikke overført og ikke inkludert i trekningene for påfølgende deltakelsesperioder. De potensielle vinnerne skal varsles via e-post, etter datoen for trekning. Bortsett fra der det er forbudt kreves det at hver potensielle vinner signerer og sender tilbake vinnerdokumentasjon, som avgjøres av sponsoren, etter eget skjønn, for å bekrefte berettigelse, gi begrenset publiseringsrettigheter, frita sponsoren og administratoren for ansvar eller av andre grunner som anses som nødvendig av sponsoren. Hvis en potensiell vinner ikke har nådd myndig alder i sitt hjemland, må forelderen eller vergen til den potensielle vinneren signere og sende tilbake alle de påkrevde dokumentene.I tillegg må en eventuell vinner fra Danmark svare korrekt på et tidsbegrenset kunnskapsspørsmål for å kunne motta premien. Hvis dokumentasjon kreves, må den mottas av sponsoren eller administratoren innenfor tidsrammen angitt på tidspunktet for det første varselet om gevinst, ellers mister den potensielle vinneren prisen. Hvis en potensiell vinner ikke kan bli kontaktet, ikke kan signere og sende tilbake påkrevd dokumentasjon, eller hvis premien returnerer som ikke mulig å levere, mister den potensielle vinneren alle rettigheter for og/eller til premien. Å motta en pris forutsetter at disse offisielle reglene overholdes. Dersom en potensiell vinner diskvalifiseres av en hvilken som helst grunn, belønner administratoren premien til en alternativ vinner etter en tilfeldig trekningen blant alle gjenværende kvalifiserte deltakelsene fra det gjeldende landet. Kun tre (3) alternative trekninger holdes, og etter dette blir ikke premien delt ut til noen. Premiene fullføres via PayPal innen omtrent ti (10) til tolv (12) uker etter vinneren er blitt bekreftet. Alle premiene som ikke er blitt delt ut til noen, blir ikke kombinert med premien(e) for, eller på annen måte overført til en påfølgende deltakelsesperiode.

6. Premier: FIRE (4) PREMIER (én (1) per deltakelsesperiode): Premien er avhengig av bostedet til vinneren: €4 000 eller 30 000 DKK eller 35 000 NOK.Total verdi på premiene:€16 000 (eller 120 000 DKK eller 140 000 NOK).

Premiene blir gitt som kontanter eller ekvivalent til kontanter. Det kan kreves at vinnerne konfigurerer en konto for overføring av pengene, som anvist av sponsoren, for å kunne motta premien sin. Premiene kan ikke overføres og ingen erstatning blir gjort, bortsett fra som oppgitt i dette dokumentet, etter sponsorens eget skjønn. Sponsoren forbeholder seg retten til å bytte ut en premie til en med samme eller større verdi, hvis den utpekte premien av en eller annen grunn skulle bli utilgjengelig. Verken sponsoren eller administratoren skal holdes ansvarlige for tapte, stjålne eller feilsendte premier. Vinnere er selv ansvarlige for alle skatter og avgifter knyttet til mottakelse og/eller bruk av premien. Sponsor forbeholder seg retten til å holde tilbake en del av premien til de eventuelle skattemyndighetene.Oddsene (sjansene) til å vinne en premie avhenger av antall kvalifiserte deltakelser som mottas fra panelmedlemmer fra de berettigede landene i løpet av hver deltakelsesperiode.Grense:Én (1) pris per person, per deltakelsesperiode.

7. Frigivelse:I den grad loven tillater det, samtykker hver enkelt deltaker ved å delta i premietrekningen, å frigjøre og holde sponsoren, administratoren og deres respektive datterselskaper, tilknyttede selskaper, leverandører, distributører, reklame-/markedsføringsfirmaer og leverandører av premiene, og hvert av deres respektive moderselskaper og slike selskapers ledere, direktører, ansatte og agenter (samlet, «frigjorte parter») fra og mot ethvert krav eller søksmål, inkludert, men ikke begrenset til, personskade, død eller skade på eller tap av eiendom som oppstår av deltakelse i trekningen eller mottak eller bruk eller misbruk av en premie.

8. Publisitet:Bortsett fra der det er ulovlig, skal det å vinne en premie i premietrekningen utgjøre vinnerens samtykke i sponsorens og/eller deres agenters bruk av vinnerens navn, bilde, stemme, meninger og/eller hjemby og fylke/kommune for kampanjeformål knyttet til trekningen i ett (1) år etter bekreftelse av vinneren i alle typer media, over hele verden, uten videre betaling eller hensyn og uten forvarsel og/eller samtykke.

9. Generelle betingelser: Sponsoren forbeholder seg retten til å avbryte, forlenge og/eller endre trekningen, eller deler av den, hvis svindel, tekniske feil, menneskelige feil eller andre faktorer svekker integriteten eller riktig funksjon av trekningen, som bestemt av sponsoren etter eget skjønn. I slike tilfeller kan sponsoren etter eget skjønn velge å holde en tilfeldig trekning blant alle kvalifiserte deltakelser som har blitt mottatt opptil datoen for avvikling for en hvilken som helst eller alle premiene som tilbys.Sponsoren forbeholder seg retten til å etter eget skjønn diskvalifisere en person som manipulerer deltakelsesprosessen eller driften av trekningen, eller som bryter disse offisielle reglene eller handler på en usportslig eller forstyrrende måte.Ethvert forsøk av en person å bevisst undergrave den lovlige driften av trekningen kan være et brudd på straffe- og sivilrett, og hvis et slikt forsøk gjøres, forbeholder sponsor seg retten til å søke erstatning fra en slik person i den utstrekning det er tillatt av loven.At sponsoren ikke kan håndheve bestemmelser i disse offisielle reglene, skal ikke utgjøre en fraskrivelse av den bestemmelsen. 

10. Ansvarsbegrensning: I den grad den gjeldende loven tillater det, er de frigjorte partene ikke ansvarlige for: (1) feil eller unøyaktig informasjon, enten forårsaket av deltakere, trykkfeil eller av noe av utstyret eller programmeringen knyttet til eller som benyttes i trekningen; (2) tekniske feil av alle slag, inkludert, men ikke begrenset til feilfunksjoner, forstyrrelser eller avbrudd i telefonlinjer eller nettverksmaskinvare eller programvare; (3) uautorisert menneskelig inngrep i en del av påmeldingsprosessen eller trekningen; (4) teknisk eller menneskelig feil som kan forekomme i administrasjonen av trekningen eller behandlingen av deltakelsene; (5) sen, tapt, ikke-leverbar, skadet eller stjålet post/e-post; eller (6) enhver skade på personer eller eiendom som kan være forårsaket, direkte eller indirekte, helt eller delvis, av deltakerens deltakelse i trekningen eller mottak eller bruk eller misbruk av en premie. Hvis av en eller annen grunn bekreftes at en deltakers deltakelse har blitt feilaktig slettet, tapt eller på annen måte ødelagt eller skadet, er deltakerens eneste botemiddel en annen deltakelse i premietrekningen, hvis det er mulig. Hvis trekningen, eller deler av den, avvikles av en hvilken som helst grunn, kan sponsoren etter eget skjønn velge å holde en tilfeldig trekning blant alle kvalifiserte deltakelser som har blitt mottatt opptil datoen for avvikling for en hvilken som helst eller alle premiene som tilbys.Ingen flere premier enn det oppgitte antallet trekkes ut.I det tilfelle produksjon, teknisk, seeding, programmering eller andre grunner forårsaker at mer enn det angitte antallet premier som angitt i disse offisielle reglene blir tilgjengelige og/eller hevdet, forbeholder Sponsor rett til å kun tildele det angitte antallet premier via en tilfeldig trekning blant alle legitime, ikke-belønnede, kvalifiserte premiekrav.

11. Tvister: Bortsett fra der det er forbudt, godtar deltakeren at:(1) alle tvister, krav og grunnlag for søksmål som følge av eller i forbindelse med denne trekningen eller utdelte premier skal løses individuelt, uten å ty til noen form for gruppesøksmål, og utelukkende av United States District Court for Eastern District of Michigan (Southern Division) eller en annen egnet Michigan State Court i Oakland County, Michigan, USA; (2) alle krav, dommer og premier skal begrenses til faktiske utgifter, inkludert kostnader knyttet til deltakelse i denne trekningen, men ikke til advokathonorar; og (3) ikke under noen omstendigheter får deltakeren lov til å motta premie for, og deltakeren fraskriver seg herved alle rettigheter til å kreve, indirekte, straffende, tilfeldige og følgeskader og andre skader, annet enn for selve utgiftene, og alle rettigheter til å ha skader multiplisert eller på annen måte økt.  Alle problemer eller spørsmål angående konstruksjon, gyldighet, tolkning og håndhevelsen av disse offisielle reglene, eller rettighetene og forpliktelsene til deltakeren og sponsoren i forbindelse med premietrekningen, skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i staten Michigan, USA, uten hensyn til noen valg med lov eller lovkonflikter (enten i staten Michigan, USA, eller andre jurisdiksjoner), som kan føre til anvendelse av lover i en annen jurisdiksjon enn staten Michigan, USA.

12. Deltakerens personopplysninger: Når du blir medlem av et panel, oppgir du enkelte personopplysninger til sponsoren, deriblant navn og en gyldig e-postadresse.  Alle personopplysninger du sender til sponsoren lagres på servere i USA og behandles i henhold til sponsorens retningslinjer for personvern.  For å få tilgang til en liste over paneler, samt en lenke til de gjeldende retningslinjene for personvern, se http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Vilkår og personvern.pdf. I henhold til sponsorens gjeldende retningslinjer for personvern, overføres enkelte begrensede data for potensielle vinnere til administratoren (retningslinjer for personvern finnes på http://www.HelloWorld.com/privacy-policy).  Du har rett på informasjon om personopplysningene om deg som lagres, inkludert opphav, mottaker eller kategorier av mottakere av dataene og grunnen til at de lagres.  Du har også rett på å få tilgang til, trekke tilbake og korrigere personopplysningene dine. For å få tilgang til, trekke tilbake og/eller korrigere personopplysninger som brukes i forbindelse med trekningen, kan du sende forespørsel om det ved å sende en e-postmelding med emnet: «2017-2018 Survey Sampling International Prize Draw» til privacy@surveysampling.com. Personopplysningene som sendes, mottas eller samles inn i forbindelse med å bli paneldeltaker, og med det formål å administrere premietrekningen, skal lagres på en server i USA.  Å bli paneldeltaker og å delta i premietrekningen utgjør ditt samtykke i, og eksplisitte tillatelse til, eksport av dine personopplysninger til USA og dets bruk for administrering av denne trekningen og tilknyttet behandling (inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetskopier og arkivering). Personopplysninger brukes til å ta kontakt med eventuelle vinnere og å fordele premiene. Sponsoren kontrollerer og mottar data. Serverne der personopplysninger lagres, kontrolleres av sponsoren. Den amerikanske regjeringen beholder tilgangsrettigheter, og personopplysninger kan bli gjenstand for senere behandling uten omfattende juridiske begrensninger (dvs. at det kan kreves at arrangøren og/eller administratoren, i henhold til amerikansk lov, deler mine personopplysninger med tredjeparter, som for eksempel USAs myndigheter). Du har også rett til å motstå datainnsamling, under visse omstendigheter. For å gjøre dette, kan du skrive til: «Personal Information», c/o Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484 USA, Attn: Legal Department; eller privacy@surveysampling.com. Der det er aktuelt, kan du også ha ytterligere rettigheter angående dine personopplysninger og personvern i henhold til lovgivningen i jurisdiksjonen der du bor.

13. Utillempelighet: Hvis anvendelsen av en bestemmelse i disse offisielle reglene til noen spesielle fakta eller omstendigheter eller annen grunn anses å være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves av en domstol, voldgiftsdomstol eller annen domstol med kompetent jurisdiksjon, skal ikke (a) gyldigheten, lovligheten og håndhevelsen av en slik bestemmelse som påføres andre spesielle fakta eller omstendigheter, og de andre bestemmelsene i disse offisielle reglene, på noen måte påvirkes eller svekkes; og (b) en slik bestemmelse skal håndheves i den grad det er mulig.I tillegg, hvis noen av bestemmelsene i disse offisielle reglene av en eller annen grunn blir holdt for å være overdrevent bredt i henhold til varighet, geografisk virkeområde, aktivitet eller emne, skal de tolkes ved å begrenses og reduseres, slik at de blir rettskraftig i den grad det er forenlig med gjeldende lov.

14.  Vinnerliste: Du kan se en liste over vinnere på http://bit.ly/2mE0Nqn. Vinnerlisten blir lagt ut etter bekreftelse av vinneren er fullført.

© 2017 HelloWorld, Inc. Med enerett.
© 2017 Survey Sampling International, LLC.  Med enerett.